Directly delivered. In your inbox within 5 minutes

Algemene Voorwaarden


De dienst "Quizmaestro.nl" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Blue Indigo Solutions V.O.F. (Hierna: “Blue Indigo Solutions”). Aan het gebruik van Quizmaestro.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Quizmaestro.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Blue Indigo Solutions schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Quizmaestro.nl wordt u aangeboden ten behoeve van het aanschaffen van een kant-en-klare quiz middels een de door Quizmaestro.nl aangeboden Kahoot. U bepaalt zelf hoe u de quiz inzet en voor welke specifieke doelen.

1.2. Om Quizmaestro.nl te kunnen gebruiken, dient u quiz te selecteren en deze af te rekenen middels iDeal, Bancontact, Visa of Mastercard. Na aanschaf van een quiz ontvangt u direct een link om de quiz te spelen.

1.3. De link om de quiz te spelen blijft ten minste 1 maand geldig. Mocht u de quiz onverhoopt niet kunnen openen, neem dan contact met Quizmaestro.nl op.

1.4. Met Quizmaestro.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Blue Indigo Solutions voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden Quizmaestro.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Indien Blue Indigo Solutions constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Blue Indigo Solutions zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.3. Indien naar het oordeel van Blue Indigo Solutions hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Blue Indigo Solutions of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Blue Indigo Solutions gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4. Blue Indigo Solutions is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.5. Blue Indigo Solutions kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Blue Indigo Solutions van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Blue Indigo Solutions spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. Blue Indigo Solutions onderhoudt de dienst actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Blue Indigo Solutions dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Gepland onderhoud waarbij een beperking van de beschikbaarheid wordt voorzien, wordt vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3. Blue Indigo Solutions mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Quizmaestro.nl aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Blue Indigo Solutions zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst Quizmaestro.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Blue Indigo Solutions. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Blue Indigo Solutions, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via Quizmaestro.nl is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Blue Indigo Solutions heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor Quizmaestro.nl inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3. Indien u informatie stuurt naar Blue Indigo Solutions, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor Quizmaestro.nl. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4. Blue Indigo Solutions zal geen kennisnemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Quizmaestro.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Blue Indigo Solutions daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Blue Indigo Solutions zich inspannen de kennisneming van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van de Quizmaestro.nl is een vergoeding verbonden. Deze kosten vindt u op de Website. De genoemde kosten dienen vooraf te worden voldaan en zijn afhankelijk van de afgenomen quiz.

5.2. Betaling kan worden verricht via online betaling via iDEAL-betaling, Bancontact of via creditcard.

5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Blue Indigo Solutions beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2. Blue Indigo Solutions is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Blue Indigo Solutions meldt.

6.4. In geval van overmacht is Blue Indigo Solutions nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst registreert en loopt dan voor onbepaalde tijd of voor zolang de organisatie die de vergoedingen voor uw gebruik van Quizmaestro.nl voldoet.

7.2. Op verzoek en tegen meerprijs kan Blue Indigo Solutions u een kopie van de opgeslagen data verschaffen. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.

Artikel 8. Fair Use Policy

8.1. Het onbeperkt gebruik van uw Quizmaestro.nl omgeving is beperkt op basis van fair use policy.

8.2. Indien uw gebruik het gemiddelde gebruik significant overschrijdt dan is Blue Indigo Solutions gerechtigd om dit te bestempelen als overmatig. Blue Indigo Solutions u in dit geval eerst informeren dat er sprake is van overmatige gebruik. Indien u niet aanpast dan is Blue Indigo Solutions gerechtigd om overleg uw account te beperken.

Artikel 9. Wijzigingen voorwaarden

9.1. Blue Indigo Solutions mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

9.2. Blue Indigo Solutions zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

9.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst per de datum van inwerkingtreding opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Quizmaestro.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Blue Indigo Solutions gevestigd is.

10.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Blue Indigo Solutions wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

10.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.6. Blue Indigo Solutions is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Quizmaestro.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

10.7. In het geval de inhoud van dit document afwijkt van een anderstalige versie van dit document, prevaleert deze Nederlandse versie.

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of per post:

Quizmaestro.nl (Blue indigo Solutions V.O.F.)
Minckelersstraat 16B
6211 GX Maastricht
Nederland

KVK nummer: 74980777
BTW nummer: NL860096634B01

Datum: Laatst geüpdatet op: on 29 september 2020